– Samhandling må trigges!

Direktør Bernt Jørgen Stray samlet nylig sine kolleger i Samhandling og innovasjon (SamInn) til strategisamling.

Agenda

På agendaen stod blant direktørens og kommunedirektørens forventninger til området, årskavalkade, gruppearbeid og ‘mingling’.

Timet og tilrettelagt

Samlingen var ledet av to dyktige moderatorer;
Ingvild Gundersen LIttle og Maj-Kristin Nygård. 

– Vi er samfunnsutviklere

– Vi er samfunnsutviklere som skal samhandle med andre, understreket Stray da han innledet samlingen

Noen ganger innebærer dette at vi utfordrer satte posisjoner og faglige sannheter. Da må vi være standhaftige og tåle en uforutsigbar hverdag.

Han oppfordret deltakerne til å gripe muligheten til å være med å skape en spennende og god kommune sammen med kollegaer i hele kommunen, innbyggere, næringsliv og andre samfunnsaktører.

Kort bakgrunn

Det er nettopp kommunens rolle som samfunnsutvikler som er én av årsakene til at området SamInn ble etablert da nye Kristiansand oppstod i 2020. SamInn har i dag et overordnet ansvar for kommunens arbeid med samfunnsutvikling og bærekraftig utvikling både internt og eksternt. Det er kommunens minste område når det gjelder antall ansatte med 32 fast ansatte, ni prosjektstillinger, ti studenter og tre traineer. Området har mye kompetanse innen en rekke fagområder.

SamInn har fagfolk innen disse områdene:

 

 • Analyse
 • Planarbeid
 • Internasjonal rådgivning
 • Bærekraft
 • Digitalisering
 • Innovasjon
 • Forskning
 • Prosjekt- og prosessledelse
 • Samhandling og samfunnsutvikling
 • Næring  

Oppdraget

Oppdraget til området er tett koplet opp mot kommunens tre satsingsområder og retningsmål fra kommuneplanens samfunnsdel:

Attraktiv og miljøvennlig, inkluderende og mangfoldig, skapende og kompetent.

Store oppgaver

Og det er virkelig store oppgaver Stray og kollegene skal jobbe med. Her er noen eksempler: 

 • Bidra til at regionen blir verdensledende innen grønn energi (En foregangskommune på grønn omstilling)

 • Styrke arbeidet med bærekraftig omstilling (Kristiansand skal ha små levekårsforskjellier og god Livskvalitet for alle)

 • Fortsette det løpende arbeidet med programmet Flere i arbeid

 • Prioritere tiltak som bidrar til å rekruttere og beholde kompetanse i Kristiansand og Agder (regionhovedstad og drivkraft regionen)

Hva, hvordan og hvorfor

Samhandling og innovason har utarbeidet en illustrasjon som de kaller sitt Hva, hvordan og hvorfor. Den viser hva området skal gjøre, hvordan de gjør det – og ikke minst – hvorfor.  

Skal utfordre

Stray sine forventninger til SamInn handlet mye om å utfordre det som hindrer nødvendig utvikling og endring på en klok måte.  

– Det kan også dreie seg om interne siloer som underbygges av budsjettstrukturer, sakseierskap, organisasjonsstrukturer og kollegaskap – for å nevne noen elementer, forklarer Stray.

– Vi må tåle en uforutsigbar hverdag, være gode til å formidle endringer og være både standhaftige og ydmyke på en gang, understreket han. – Å være gode på å bygge relasjoner og være gode på «timing» er også viktig i møte med de andre områdene.

– Det var for eksempel ikke like lett å begeistre områdene som stod til knes i pandemien- ved å foreslå spennende forbedringstiltak da det stormet som verst. Nå, ett år etter, er organisasjonen mer klar for å se fremover og å utvikle tjenestene videre, sa Stray.

Årskavalkade for 2022

På strategisamlingen ble det vist en årskavalkade som gav et fint innblikk i noen av høydepunktene som hadde funnet sted i 2022.

God stemning og mingling

En essensiell del av strategisamlingen var å få tid til å bli kjent med nye ansatte og å mingle på tvers av kommunalsjefområder i pausene. 

– Keep up the good work!

Kommunedirektørens forventninger var et viktig tema på strategisamlingen og en vesentlig del av Camilla B. Dunsæds innlegg.

Den mulige kommunedelingen var naturlig nok noe hun kom inn på.

Dunsæd slo fast at kunnskapsgrunnlaget som ble presentert for bystyret av Statsforvalteren 18. januar trakk opp flere ulemper enn fordeler ved en eventuell kommunedeling. Likevel var hun tydelig på at det skal være rom for å mene noe annet i organisasjonen, og at vi skal være rause med hverandre.

I kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2023-2026 er det et alvorlig bilde som tegnes med usikre rammebetingelser, negativt driftsresultat og lite handlingsrom.

Vi trenger økonomisk handlingsrom

– Nå må vi tilpasse driften til rammene og først og fremst gjenvinne det økonomiske handlingsrommet, de neste par årene. Det er særlig Oppvekst og Helse og mestring som har «røde» tall, altså ikke går i pluss. Hun understreket at SamInn må være ekstra lydhøre for tjenesteområdenes behov, særlig de to sistnevnte, samtidig som kommunen trenger hjelp til kunnskapsbasert radikal innovasjon.

 

Unngå kommunal kollaps

– For å unngå kommunal kollaps må vi endre måten vi er kommune på, og vi må finne en annen måte å være Norge på i det globale perspektivet vi skal manøvrere i med klimakrise, sosial uro, inflasjon og konflikter, understreket Dunsæd. Hun var likevel tydelig på at det er grunn til å være takknemlig for at det er mye som allerede er bra i kommunen vår, til tross for at det blir mindre penger og færre folk.

 

Trigge passelig

– Når det gjelder resten av organisasjonen må dere «trigge passelig», understreket Dunsæd. Dere må vise mulighetene som finnes, samtidig som dere understøtte visjon og verdier. Hun trakk også frem den gode støtten hun har fått av SamInn inn i nettverkene og arenaene hun deltar i.

– Og sist – men ikke minst – Ikke utsett til i morgen kaken du kan spise i dag, sa hun. –  Det er viktig å feire de små seirene underveis.   

Gruppearbeid

Store deler av strategisamlingen bestod av gruppearbeid, både «på tvers av kommunalområder» og innen det enkelte kommunalområde.

Regional motor

Deltakerne drøftet blant annet hvordan de som område kan bidra ytterligere til at Kristiansand kommune er en tydelig regional motor, hva de kan gjøre mer av sammen – og hva som må til for å forbedre intern samhandling med de andre tjenesteområdene.  
 

Oppfølging

Som en oppfølging for 2023 vil hvert kommunalsjefområde ta kommunedirektørens budskap og forventninger til SamInn med inn som bakteppe i videre arbeid med virksomhetsplan både for inneværende år og neste.

Hårete mål

Det er med andre ord en rekke spennende oppgaver – og hårete mål - som ligger foran gjengen som jobber i Samhandling og innovasjon både på kort og lang sikt. Den første store oppgaven handler om å bidra til å skaffe kommunen økonomisk handlingsrom.

Nysgjerrig på hva økonomiplanen sier om SamInn?

Foto i artikkelen

 

 • Tessy Caroline Bønsnæs
 • Kristin Wallem Timenes